NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Pravna obvestila

SPLOŠNI POGOJI

 

A. SPLOŠNO O PORTALU

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

Z uporabo spletne strani hausbau.si (v nadaljevanju »Portal«), prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na Portalu, se šteje, da ste Vi (v nadaljevanju »Uporabnik«) seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe Portala in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča Portal. Za uporabo Portala med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru Portala, uporaba funkcij in storitev Portala, prav tako pa tudi prenos datotek in drugih vsebin iz Portala.

Vsebina splošnih pogojev uporabe tako predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Uporabnikom in Ponudnikom.

Vsak uporabnik se tako zavezuje, da bo v celoti spoštoval te splošne pogoje uporabe. Če se uporabnik s temi splošnimi pogoji uporabe ne strinja, pa mora takoj prenehati z uporabo Portala.

Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno na Portalu preverjal, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo Portala.

Nekatere vsebine, objavljene na Portalu, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, če pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.

Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v z vezi z uporabo Portala pa je za tak spor dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

 

B. OSEBNI PODATKI

Uporabnik v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje Ponudniku, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo in sicer tudi z dejavnostmi ki niso neposredno povezane s Portalom. Ponudnik od uporabnikov zbira osebne podatke za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil. Če se bodo od uporabnika zbirali osebni podatki, bo uporabnik imel v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovali v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Prav tako bo uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, imel pravico zahtevati, da Ponudnik osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnika, dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če bo dokazal, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi preko uporabniškega vmesnika ali tako, da pošlje zahtevo na Portalu objavljen, kontaktni naslov Ponudnika.

V primeru, če bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, bo uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteval, da Ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen.

 

C. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Ponudnik se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik soglaša, da lahko Ponudnik njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Ponudnik se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne. Osebne podatke uporabnikov bo Ponudnik varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik uporablja različno programsko opremo za analizo uporabe Portala. Na ta način ovrednoti uporabo Portala ter pridobi pomembne informacije o potrebah naših uporabnikov. Te informacije pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost Portala.

Portal hausbau.si uporablja piškotke (cookies). To so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. Piškotki Ponudniku omogočajo, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabnik praviloma odkloni ali izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika, s katerim dostopa do portala, vendar pa se v tem primeru uporabnik sprejema, da je možno, da ne bo več mogel uporabljati vseh funkcij portala.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago.

Z uporabo portala in aplikacij izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe te aplikacije.

 

D. UPORABA PORTALA

Obnašanje in kultura uporabnikov portala

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive, bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu, ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ali ki bi spodbujale k drugi neenakopravnosti, ali bi predstavljale grožnjo.

Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo Portala uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in da na Portalu ne bo objavljal propagandnih in oglaševalskih vsebin.

Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi Portala.

Ponudnik si pridržuje pravico do blokiranja in brisanja uporabniških imen uporabnikov in vseh objav, ki jih objavljajo uporabniki, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, ali pri uporabi Portala na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo te splošne pogoje uporabe.

V primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje, se lahko ponudnik odloči za eno ali več sankcij zoper uporabnika. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja, blokiranje uporabniškega imena ali uporaba vseh pravnih sredstev. Ponudnik se lahko v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe po lastni presoji in po prostem preudarku sam odloči glede vrste sankcije. Ponudnik svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.

Uporabnik lahko registracijo na Portalu in prijavo izvede le za samega sebe. Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji posredoval prave podatke in da ne bo opravil registracije ali prijave v imenu tretje osebe, brez njenega izrecnega pooblastila.

Uporabnik je dolžan sam zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev dostopnih na Portalu. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema ali škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko). Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Geslo mora biti tako, da kar se da onemogoča, da bi ga lahko tretja oseba uganila, občasno pa ga je potrebno tudi zamenjati. Za zlorabe, ki nastanejo zaradi zlorabe ali malomarne rabe uporabnikovega uporabniškega imena in gesla, je odgovoren uporabnik.

V primeru sporov bo Ponudnik vse potrebne podatke posredoval organom pregona ali sodišču.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima ponudnik pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne.

Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper ponudnika, med drugim vključno z nepremoženjsko škodo (na primer za duševne bolečine). Uporabnik se prav tako odpoveduje morebitnim zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper ponudnika, iz naslova razžalitve.

Ponudnik lahko kadarkoli odstrani vsebino uporabnikov, ki ni v skladu z pravili portala.

 

E. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na Portalu in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na Portalu in za kakršnokoli morebitno škodo.

Do največje mere, ki jo dopušča zakon, je Portal z vsemi svojimi vsebinami in storitvami ponujen »kot je« brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali domnevanih, med drugim glede točnosti, natančnosti, izčrpnosti podatkov. Uporabnik se tako strinja, da prevzema popolnoma vsa tveganja v zvezi z uporabo Portala. Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli prenehati z zagotavljanjem katerihkoli ali vseh vsebin in/ali storitev dostopnih na Portalu, prav tako si Ponudnik pridržuje pravico, da ne bo zagotavljal vzdrževanja storitev in/ali vsebin. Ponudnik ne jamči, da ne bo prekinitev delovanja in ne zagotavlja nepretrgane dostopnosti do vsebin in storitev na Portalu. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na Portalu kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost Žurnal media.

Ponudnik prav tako odklanja odgovornost za kakršnokoli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek portala. V primeru, če uporabnik na Portalu opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti na uredništvo portala ali na naslov ponudnika.

Pred odločitvijo za udeležbo na prireditvah, ki jih objavljamo na portalu, preverite točnost podatkov pri navedenih kontaktnih osebah. Zaradi vremenskih ali ostalih okoliščin lahko pride do odpovedi ali spremembe datuma prireditev.

Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

 

F. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Portal je bil ustvarjen v sodelovanju med lastnikom licence Asanti Group International Ltd in hrvaškim ponudnikom storitev fashion.hr. Portal in vsak element, ki ga sestavlja, tako vsebina (med drugim tudi logotipi, fotografije, slike, sklice, ilustracije, besedila, glasbena dela, avdiovizualna dela) kot storitve, objavljene na Portalu, so last lastnika licence in so predmet pravic intelektualne lastnine. Lastnik licence je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in storitvami in zgolj ponudnik je upravičena uporabljati navedene pravice intelektualne lastnine, pri čemer ima uporabnik zgolj pravico dostopanja do spletnega Portala. Z dostopom do Portala se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino Portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe. Uporabnik ima tako zgolj pravico do prikazovanja vsebine in uporabe storitev Portala zgolj na enem računalniku sočasno. Reproduciranje elementov na Portalu je dovoljeno zgolj v omejenem obsegu, če bi se to izkazalo za tehnično potrebno za prikazovanje vsebine in uporabo storitev dostopnih na Portalu.. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na Portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Ponudnika.

 

G. POSREDOVANE VSEBINE

Uporabnik, ki Ponudniku v objavo posreduje avtorska dela (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic ali njihove primerke izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna in izvirna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na Ponudnika. Uporabnik prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic in/ali primerkov in njihovo uporabo s strani Ponudnika niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni predpisi.

Uporabnik, ki Ponudniku posreduje vsebine, se strinja, da s tem, ko vsebine posreduje na Ponudnika prenaša vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki (reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, radiodifuzno oddajanje, dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravicami izvajalcev, pravicami proizvajalcev fonogramov, pravicami filmskih producentov in drugimi pravicami. Ponudnik ima tako med drugim pravico navedena avtorska dela, predmete sorodnih pravic, primerke uporabljati in dati na voljo javnosti in priobčiti javnosti v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Uporabnik na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, izključno na Ponudnika. Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno. Uporabnik obdrži na delu moralne avtorske in sorodne pravice. Pri tem uporabnik določa, da ni potrebno, da se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic.

Uporabnik prav tako zagotavlja, da lahko Ponudnik navedena posredovana avtorska dela, predmete sorodnih pravic in primerke prosto uporablja in materialne avtorske in sorodne pravice po lastni presoji prenaša naprej. Ponudnik ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe uporabnik, ki Ponudniku posreduje avtorska dela ali predmete sorodnih pravic ali primerke, dovoljuje Ponudniku med drugim tudi izrecno:
• Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin v vseh medijih in portalih Ponudnika ( na spletni strani, mobilnem in spletnem portalu, v SMS sporočilih in MMS sporočilih), ali s pomočjo drugih nosilcev vsebin, predvsem pa neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje in trajno fiksacijo del v vseh oblikah;
• Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem;
• Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih posebnosti javne priobčitve in reproduciranja posnetkov in trajne fiksacije posnetkov na nosilec in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe posnetkov (na primer estetske in umetniške predelave, predelave za namen reklamiranj, posredovanja preko novih oblik medijev), ki pa ne smejo spravljati oseb na posnetkih v napačno luč ali jih smešiti ali drugače kakorkoli prekomerno posegati v njihove pravice, v skladu z namenom pridobitve vsebin.

Uporabnik, ki Ponudniku posreduje fotografije, avdio in/ali video posnetke zagotavlja, da s snemanjem, pošiljanjem in objavo navedenih vsebin ne krši nikakršnih pravic oseb, ki se nahajajo na fotografijah in da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v vsebinah, ki jih dostavlja. Uporabnik se v primeru objave fotografije, avdio in/ali video posnetka odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografije in/ali posnetka v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe.

Uporabnik, ki Ponudniku posreduje vsebine zagotavlja, da se s snemanjem, pošiljanjem in objavo vsebin ne propagira katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom, moralo in/ali temi splošnimi pogoji uporabe, in da ne predstavljajo groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

Za nespoštovanje navedenih določil nosi uporabnik polno odškodninsko odgovornost do Ponudnika, drugih uporabnikov in tretjih oseb, prav tako pa tudi morebitno kazensko odgovornost. Uporabnik, ki Ponudniku posreduje vsebine, jamči in odškodninsko odgovarja, da na Ponudnika zakonito prenaša vse pravice dogovorjene v teh splošnih pogojih uporabe in da sme Ponudnik v skladu s splošnimi pogoji uporabe izvrševati svoje pravice, ne da bi s tem protipravno posegel v pravice ali interese tretjih oseb. Uporabnik tudi zagotavlja, da Uporabnik ne bo deležen nikakršnih zahtevkov v zvezi s katerokoli pravico, ki bi bila morda lahko kršena ob uporabi vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik tudi civilno pravno jamči, v primeru, če pride do uveljavljanja pravic zoper Ponudnika in druge uporabnike ali nosilce pravic in je dolžan povrniti v takem primeru v celotnem obsegu škodo, vključno z odvetniškimi stroški ter vsemi drugimi stroški in kaznimi. Uporabnik je v primeru uveljavljanja pravic tretjih oseb na poslanih vsebinah zoper Ponudnika in druge uporabnike ali nosilce pravic zavezan tudi na lastne stroške vstopiti v vse spore in postopke, ki se začnejo in vodijo na tej podlagi zoper Ponudnika in/ali druge zakonite uporabnike in/ali nosilce pravic na poslanih vsebinah in jih voditi in poskrbeti za zaščito interesov Ponudnika in drugih zakonitih uporabnikov in nosilcev pravic.

Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren uporabnik, ki Ponudniku posreduje vsebine (resničnost navedb, uporaba avtorskih del in predmetov sorodnih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).

Ponudnik si bo prizadeval varovati pošiljatelja vsebine in ga ščititi kot vir informacij na podlagi standardov, ki veljajo za zaščito novinarjevega vira.